Korespondence s H. Rheingoldem

E-mailová korespondence s Howardem RheingoldemProfil:
Howard Rheingold je autorem knih, jejichž názvy mluví samy za sebe: Exkurze na odvrácenou stranu mysli, Nástroje pro myšlení, Větší tvořivost, Kognitivní spojení a v neposlední řadě i Virtuální realita. A to mu pořád ještě nestačí, píše také do New York Times, Psychology Today, Playboy, Omni a Wired (co jiného jste čekali?). Jednu dobu byl i poradcem pro Office of Technology Assessment amerického Kongresu.


JANSAN:
Milý pane Rheingold,,
(po úvodu):

1) Přešlo několik let od té doby, co jste publikoval svou knihu "Virtuální Realita" a mnoho věcí, které jste předvídal, se už stalo realitou (promiňte tu slovní hříčku). Je ale překvapivé, že i hranice mezi "virtuální" a "reálnou" realitou se stále více rozostřuje. Koneckonců, to , co vnímáme, je také jen holografický obraz vytvářený naším mozkem, který je svým způsobem take "virtuální" (mozek například "doplňuje chybějící části obrazu). Myslíte si, že v budoucnosti zmizí rozdíl mezi "reálným" a "virtuálním" úplně, nebo že si možná dokonce vytvoříme jiné, nové způsoby vnímání? Podle některých lidí je umělý život "téměř za rohem" a my bychom měli být schopni s ním komunikovat.

H. RHEINGOLD:
My už ted žijeme ve virtuálním světě televizí, automobilů, výškových budov a supermarketů. Ale musíme ještě postoupit hodně daleko, než lidé přestanou být schopni rozlišovat mezi světem VR a tím skutečným (v originále "natural", pozn. J.) .

JANSAN:
Ve vaší knize "Virtuální společnost" si odpovídáte na otázku, kterou jste položil na konci "Virtuální reality" (cituji):

"Doufám, že (cyberspace, pozn. Jansan) bude novou laboratoří ducha - a snažme se, abychom ji tak nasměrovali."

Projekty, kterých se zúčastníte, jako je Brainstorm, WELL, společenský futurismus a jiné jsou vítány mnoha lidmi, kterým se nelíbí dnešní trend změny cyberspace na "cyber-biznys". Také jste řekl (cituji):

"Ačkoliv jsem entuziasta co se týká osvobozujících možností komunikací pomocí kompjútrů, snažím se vidět i nedostatky prolínání technologie a lidských vztahů."

Když nemůžeme zabránit tomuto prolínání, jak se můžeme vyhnout těmto chybám? Hádám, že by to potřebovalo velkou předvídavost a snahu mnoha lidí. A když už budou lidé konečně souhlasit, že ty chyby tady jsou, nebude už pak pozdě na to, abychom mohli tyto následky napravit?

H. RHEINGOLD:
Zapomněl jste se zmínit o Electric Minds (http://www.minds.com). Nejsem proti byznysu, sám jsem jeden založil. Já jenom chci, aby malé byznysy prospívaly ve světě, který je víc a víc dominován těmi velkými. Jak se můžeme vyvarovat těch chyb? Tím, že se naučíme být více skeptičtí, když jde o propagandu. Ale my lidé jsme v tom nikdy nebyli příliš dobří, není-liž pravda? Z druhé strany vzato, komunismus padl. Jeden velký, nepracující (v originále: neschopný pracovat, pozn. Jansan) ekonomický systém odešel, další je na řadě.


Poznámka: Well, uvedl jsem WELL (což je Whole Earth ´Lectric Link - Howard je také redaktorem Whole Earth Katalogu ), ale zapomněl jsem na Electric Minds - jenže Howard toho dělá tolik, že se nedivte, když mi něco uniklo. A co to jsou Electric Minds? To je taková cyber-směnárna názorů, místo, kde se volně debatuje. Toto Virtuální Společenské Centrum se má naplnit přátelstvím, pohodou a poučením, to vše v duchu Virtuální Pospolitosti. Ale co bych povídal, zaskočte si tam sami, Howard vám adresu dal…

Originál tohoto intervjú je přiložen níže - jen na vysvětlenou: není to proto, že AmberZine chce být dvojjazyčný časopis :-) - ale že autoři dopisů nejsou honorováni a tohle je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. V případě, že by došlo k dohadům o překladu, originální text má přednost, neboť je doslovný. Jansan    Date: May 26,1997
    To: Howard Rheingold, hlr@well.com
    From: Jan Hurych
 
   Dear Mr. Rheingold,

I am writing articles about interesting subjects and people for
enzine AmberZine in Prague, Czech Republic. At the end of
those articles, I am usually adding short answers to my questions
by famous personalities.

I have already succeeded to get answers from people like Mr. R.
Dawkins, A. Hale, T. Pratchett and P. Cochrane. It would be nice if
you could answer for our readers two questions bellow:

1) 	Several years passed since you published your book "Virtual
Reality" and many things you forecasted already became the reality
(pardon the pun). Surprisingly, also the borderline between "virtual"
and "real" reality is getting more and more fuzzy. After all, what we
perceive is only the holographic picture created by our brain, and
that picture is also sort of "virtual", anyway. (The brain, for
instance, "fills-in" the missing parts of the picture). Do you think
that in future the difference between "real" and "virtual" will 
disappear completely or that we may even develop another, new kind of 
perception? After all, according to some people the artificial life is 
"just around the corner" and we should be able to communicate with it.
 
>>>We already live in a virtual world of televisions, automobiles, 
highrises, and supermarkets. But we have a very long way to go before 
humans are going to be unable to tell the difference between a VR world
 and a natural one.
 
2) 	In your book "The Virtual Community" you are answering the
question you posed at the end of "Virtual reality" , I quote:
"Let us hope it (i.e. cyberspace, my comment) will be a new laboratory
of the spirit - and let's see what we can do to steer it that way."
The projects you are involved, such as Brainstorms, WELL, community
futurism and others are welcomed by many, who do not like the present
changing of cyberspace into a "cyber-bussiness". You also said ( I quote):

"Although I am enthusiastic about the liberating potentials of
computer-mediated communications, I try to keep my eyes open for the
pitfalls of mixing technology and human relationships."
Since we cannot prevent such mixing, how could we avoid those
pitfalls? I guess it would take some foresight and the effort by many.
And when all people finally agree the pitfalls do exist, wouldn't we
be already too far to be able to correct the consequences?
 
>>>Your forgot to mention Electric Minds (http://www.minds.com). I'm not
opposed to business. I started one. I just want to see small businesses
flourish in a world that is increasingly dominated by big ones. How can we
avoid these pitfalls? By learning to be more skeptical of propaganda. But
humans haven't proved to be very good at that, have we? On the other hand,
communism fell. One big unworkable inhuman economic system down, one to go.
 
Thank you for your time and attention,
yours
Jan B. Hurych,
AmberZine