Projekt: SEKTA

Přednáší Jiří X. Brossmann

1) Formulace zadání

Následující text by měl stručně postihnout některé základní problémy, které vyvstanou před člověkem, jenž se rozhodne založit vlastní sektu. Nebudeme se zabývat altruisty, kteří se svou činností snaží někomu pomoci, půjde nám o to, popsat některá pravidla, jichž by bylo pravděpodobně dobré se držet, chceme-li vydělávat peníze či získat moc z naivity druhých. Pokusíme se zde načrtnout hrubé rysy sekty, která by byla přijatelná pro co nejšírší spektrum věřících, aby tedy zisky, které bude mít zřizovatel sekty, byly co největší.

2) Základní předpoklady

Každé náboženství musí něco nabízet. Nabízené zboží však jednak nesmí být dostupné v tomto světě, nebo v tomto životě, abychom vyloučili možnost, že někdo dokáže, že hlásáme nesmysl, a jednak musí slibovat existenci podstatně lepší, než je ta, ve které žijeme, abychom vůbec měli čím zaujmout.
Při nabízení zboží máme dvě možnosti - a) můžeme lidi přesvědčovat o tom, že tak, jak žijí, se dočkají jedině bolesti a utrpení, a že jen my je dokážeme přivést na pravou cestu, b) můžeme nabízet něco, po čem všichni vnitřně touží, co ale nikdy nemohou dostat. Protože vyhrožování ďáblem je v posledních letech, vzhledem k rozšiřování vědění, účinné jen velmi málo, bude lepší vydat se druhou cestou a raději útočit na lidskou touhu po nedosažitelném - ať už to bude dokonalý intelekt, znalost budoucnosti, hmotné výhody nebo schopnost ovládat jiné. Abychom tedy byli zajímaví pro většinu obyvatelstva, musíme nabízet, mimo jiné, spokojený a vyrovnaný život, určitou míru ovládání vlastního osudu a z toho plynoucí výhody, zejména materiální.
Protože nejsnadější „kořistí" pro nás budou lidé s psychickými problémy, oddělíme duši od těla, což nám umožní získat jedince, kteří si nejsou příliš jisti svým vzhledem a rádi by, aby někdo ocenil jejich intelektuální kvality. Dále budeme nabízet posílení sebevědomí a pro obzvláště nadané žáky i možnost ovládání jiných lidí.
Zavedeme představu jakéhosi posmrtného života, nebo spíše možnosti vrátit se do nového těla po ukončení vlastní fyzické existence a všechny slibované schopnosti posuneme do doby po konci současné fáze fyzické existence člověka, abychom nemohli být nařčeni z šarlatánství - pokud někdo nebude dosahovat slibované výsledky, znamená to jen to, že na sobě v minulém životě nepracoval.
Základní myšlenka bude taková: Duše, jakási energetické klubko, které se může volně pohybovat prostorem a příjmat vjemy, nikoliv však již okolí ovlivňovat, se v určitém okamžiku rozdělí, resp. se celá připojí k embryu, které vzniká v těle matky. V tomto okamžiku získává plod vědomí, v tomto okamžiku začíná opravdový život. Předchozí zkušenosti a vjemy, které duše získala v předchozím těle, jsou vzhledem k odlišnosti lidských bytostí nekompatibilní k novému tělu a proto si člověk nepamatuje nic ze své předchozí existence. Vzpomínky lze vyvolat jedině oddělením duše od těla, kdy se pomocí speciálního procesu upraví struktura vzpomínek tak, aby nynější tělo bylo schopno je zpracovat. Kvalitu energetického klubka lze v době, kdy je připojeno k tělu, zvyšovat. Lze dosahovat jakési přesnější kvantizace energií, což umožňuje ovládat jemnější a jemnější struktury, takže lze od hrubé a brutální energie těla postoupit k jemným energiím mysli a ještě jemnějším energiím duše jako takové. Po smrti se duše (energetické klubko) oddělí od těla, volně poletuje prostorem a vyměnuje si informace s dalšími uvolněnými klubky. Vzniká tak cosi jako skupinové vědomí. Je-li ale bezprostředně po smrti klubko zachyceno speciálním přístrojem, který dokáže energii dlouhodobě uschovat, je možné najít vhodnou nositelku plodu a, s jejím souhlasem, do plodu implantovat toto klubko. Tak lze zajistit, že duše-klubko mísením s jinými klubky neztratí svou kvalitu.
Už jen z této myšlenky, bude-li dostatečně věrohodně zpracována, je možné získat obrovské množství peněz.

3) Nábor členů, struktura

Co se náborů nových členů, dostáváme se do určité schizofrenie - jednak se snažíme, aby byli naši členové co nejbohatší, aby mohli přispívat co největšími částkami, na druhou stranu nejsnadněji získáme členy ze střední třídy, z lidí, kteří jsou zakomplexovaní a nešťastní. Je potřeba zde přimout určitý stupeň sociální solidarity a počítat s tím, že bohatší budou platit na ty chudé.
Historii sekty podepřeme sérií pseudovědeckých přednášek, při nichž budeme zároveň získávat první členy. Přednášky musí být vedeny charismatickým mužem ve věku od 50 do 60 let, který celý svůj život zasvětil hledání smyslu existence, a jenž byl ve svých 40 letech osvícen a pochopil. Přednášky budou zdarma s tím, že na konci budou přítomní požádáni, aby podle vlastního uvážení přispěli na chod sekty a na výzkum, který provádí nonkonformní vědci v laboratořích, jejichž vybavení je, vzhledem k zásadnímu charakteru výzkumu, zcela neadekvátní.
Na další aktivity budou účastníci upozorněni v průběhu přednášky. Půjde o meditační a koncentrační sezení, které mají zájemce uvést na cestu poznávání sebe sama i okolního světa, předvedou jim možnosti jejich těla a jejich mysli. Bude nutno dopustit se několika demonstrací (podvodů), při nichž bude ukázáno, kam až lze na cestě dojít (fenomenální paměť, vyvinutá intuice atd.). Základem sezení bude jakási forma autogenního tréninku. Tato sezení již budou placená. Platba proběhne předem na dohodnutý počet sezení (např. na 10 sezení dopředu). Postupovat takto je nutné, protože pokud lidé nezaplatí, nebudou motivováni k tomu na sezení opravdu docházet.
Při sezeních se již také začne formovat struktura sekty. Půjde o ověřenou pyramidovou strukturu s buňkami o deseti až patnácti členech. Postup po pyramidě vzhůru zajistí dostatečná suma investovaná do příspěvků na výzkum, dále dobrozdání členů na vyšší úrovni, získání určitého počtu nových členů a konečně zkouška, při níž bude muset adept prokázat své schopnosti. Postup kohokoliv bude zastaven dvě úrovně před Nejvyšším Zasvěceným. Na tato místa budou dosazování Zasvěcení, jejichž počet nebude jasný, a kteří budou opravdu zasvědceni - do podvodného charakteru sekty.

4) Motivace

Aby byli členové ochotni stále platit, bude nutné je nějak motivovat k tomu, aby zůstali členy sekty. Kromě již zmíněných faktorů jako je zdokonalování sebe sama a prestiže v rámci sekty, by bylo dobré přidat i jakousi formu mystického zážitku. To lze zajistit tak, že např. jednou ročně (datum konání bude podepřeno exaktními výpočty) budou vybráni členové z každé úrovně, kteří se pod přísahou mlčenlivosti zůčastní záhadného iniciačního aktu. Mysticitu zajistí podání nějaké drogy zůčastněným (např několik lysohlávek nebo trocha marihuany v potravě, nebo v nápoji). Pravidla výběru pro tento obřad nebudou známa, což by mělo ostatní dostatečně motivovat k tomu, aby byli co nejlepšími členy.
Dále by bylo rozumné pořádat přibližně 2x až 4x do roka meeting, na kterém by rúzní členové sekty předvedli, jak práce na nich samých zlepšila jejich život a usnadnila jim práci a zajistila úspěch.

5) Politické ambice, reklama

Podaří-li se nám dovést sektu do určitého stádia, kdy počet členů dosáhne hranice nutné k ovlivňování veřejného mínění (toto je velmi dlouhodobá záležitost), bylo by naivní nevyužít možnosti zasahovat do obecného dění. V tomto směru by bylo dobré získat kompromitující materiály na některé čelní politické vůdce a vydíráním je donutit, aby se vyjadřovali ve prospěch sekty.
Nutné bude rovněž získat podporu sdělovacích prostředků, které formují názory lidí. Bylo by např. možné získat čas v rozhlasu a provádět tímto způsobem cosi na způsob hromadné sugesce podložené meditační hudbou. Kazety s hudbou a informačním letákem by pak byly nabízeny v reklamě hned po programu. Podobnou cestou se lze vydat i do televizního vysílání.

6) Závěr

Sekta jako taková by měla být dynamickou strukturou. Neměla by ustrnout na nějakých dogmatech, ale spíše své členy připravbovat na možnost změny (např. zlomové objevy v oblasti výzkumu). Jediná jistota, kterou budou členové takto mít, bude sama sekta a lidé, se kterými mají cosi společného. Podporování hromadných svatebních obřadů, účast na pohřbech bývalých členů, to všechno dodá člověku pocit sounáležitosti, který postrádá.
Je nutno působit na tuto část lidské psychiky - všichni lidé jsou si rovni, ano, ale někteří jsou si rovnější. A k této vyšší rovnosti se dopracovali vlastními schopnostmi. Schopnostmi, které jim pomohla rozvinout naše sekta.
jXb