Společenská smlouva

mezi občanem a vládou Spojených států

za předpokladu, že já, občan:
  1. hodlám sídlit na severoamerickém kontinetě a
  2. vláda Spojených států (dále jen vláda) spravuje území na kterém sídlím a
  3. implicitní a veškeré související smlouvy jsou vágní a tudíž nevymahatelné
souhlasím s těmito body:

Čl. 1.:
Budu vládě odevzdávat určité procento svého majetku. Konkrétní množství bude určeno vládou, velikost této částky se může kdykoliv změnit. Množství odevzdávaného majetku může být odvozeno v závislosti na mém přijmu, na celkové hodnotě mého vlastnictví, nebo na jakémkoliv jiném kritériu stanoveném vládou. Abych vládě pomohl určit velikost uvedené částky, zažádám o identifikační číslo, které budu používat ve všech svých důležitých finančních operacích.

Čl. 2.:
Jestliže to bude vláda vyžadovat, vzdám se svobody po dobu, která je určena vládou a která obvykle není kratší než dva roky. Po tuto dobu budu sloužit vládě, a to jakýmkoliv způsobem stanoveným vládou, včetně vojenské služby, ve které mohu být vyzván, abych obětoval život.

Čl. 3.:
Omezím své chování tak, jak bude vyžadováno vládou. Budu konzumovat jen ty druhy drog, které jsou povolené vládou. Omezím své sexuální aktivity jen na ty, které jsou povoleny vládou. Vzdám se svého náboženského přesvědení, pokud je toto v konfliktu s vládou stanovenou definicí společenských pravidel. Další dodatečná omezení mohou být kdykoliv vyžadována.

Čl. 4.:
V souhlase s výše uvedenými články mi bude umožněno, abych si nalezl zaměstnání, které bude podléhat pravidlům stanoveným vládou. Tato pravidla mohou omezit volbu kariéry nebo výši přijímané mzdy.

Čl. 5.:
Vláda mi dovolí sídlit na území Severní Ameriky nalézajícím se pod její správou. Také mi umožní svobodu projevu v mezích stanovených Kongresem a Nejvyšším soudem.

Čl. 6.:
Vláda se pokusí chránit můj život a majetek nalézající se v mém vlastnictví, který mi bylo dovoleno si ponechat. Souhlasím s tím, že nebudu činit vládu odpovědnou za nesplnění tohoto bodu, tedy v případě, že selže v ochraně mé osoby a mého majetku.

Čl. 7.:
Vláda mi nabídne rozmanité služby. Povaha a rozsah těchto služeb budou určeny vládou a mohou se kdykoliv změnit.

Čl. 8.:
Vláda rozhodne, zda budu mít právo volit určité vládní úředníky. Váha mého hlasu bude nepřímo úměrná počtu voličů a jsem srozuměn s tím, že vliv mého hlasu bude většinou zanedbatelný. Souhlasím s tím, že žádného ze zvolených vládních úředníků nebudu činit zodpovědným za jednání proti mým zájmům nebo za porušení daných slibů. A to ani v případě, že mne tyto sliby motivovaly k tomu, abych ho volil.

Čl. 9.:
Souhlasím s tím, že jsem plně zodpovědný za porušení některého z uvedených bodů. V takovém případě mi vláda může odebrat jakýkoliv další majetek, který jsem doposud neodevzdal a může mě uvěznit na dobu, kterou sama určí.

Také souhlasím s tím, že vláda může kdykoliv dodatečně pozměnit kterýkoliv z bodů této smlouvy.

-----------------
datum, podpis

© Robert E. Alexander, Liberty, 1989. May be copied and distributed freely.
Překlad: BVer
Původní text naleznete např.:


Pozn. k českému překladu: Anglické slovo government má na rozdíl od českého vláda poněkud odlišný význam, proto je vhodné ho chápat v spíše v širším kontextu jako stát; 'ti u moci' (government official = státní úředník, byrokrat).