Interview s Terry Pratchettem

Jan Hurych


E-mailové interview s Terry Pratchettem, objevitelem Zeměplochy.

Od: Terry Pratchett
Komu: Hurych, Jan
Dne: 7 dubna, 1997

jansan:

Milý pane Pratchett,

píšu teď články o zajímavých subjektech a osobnostech pro enzin AmberZine v Praze, v České Republice. V mém "mini-intervjú" se známými osobnostmi se ptám pouze dvě otázky (někteří lidé říkají, že i jedna je příliš mnoho:), a už se mi podařilo dostat odpovědi od lidí jako je R. Dawkins či pan Hale (co mu patří půlka té známé komety). Bylo by milé, kdybyste mohl našim čtenářům zodpovědět tyto dvě otázky:

1) Za předpokladu, že jsem váš nadšený čtenář, ale jinak pro vás člověk zcela neznámý - co byste mi tak mohl popřát nejhezčího a nejhoršího? Prosím označte které je které, protože u vás si člověk může lehce splést jedno s druhým.

Prattchet:
To nejhezčí A TAKÉ to nejhorší: Kéž se vám splní všechny vaše sny1.

jansan:
Hádám, že jsem zapoměl, že jste mistr ve srovnávání toho, co je nesrovnatelné. A navíc to děláte tak, že to dává perfektní smysl.

Druhá otázka:

Viděl jsem váš film o orangutánech a ta paní tam řekla (rozuměj: o nich, pozn. jansan) jednu větu, které mě hluboce upoutala: "Oni nikdy neopustili zahradu Ráje." Někteří lidé si dokonce myslí, že lidstvo už dosáhlo vrcholu své evoluce a jediné, co nám zbývá, je vrátit se zpět. Já vidím - za předpokladu, že je to možné - jen dvě cesty, jak to docílit: buď vrátíme všechna jablka, co jsme nakradli ze Stromu Poznání, anebo pomocí retro-darwinismu, když prosadíme pravidlo "přežití jen těch nejméně schopných":). Co vy si o tom myslíte?

Prattchet:
Kterákoliv z těch cest je blbost.

jansan:
Já si myslím, že jsme byli vyhnáni z ráje hlavně proto, že jsme byli dost hloupí, abychom se nechali nachytat - což byl následek toho, že jsme naopak nejedli ze Stromu Poznání dost.

Prattchet:
Jestli si pamatujete, lidstvo bylo vyhnáno z ráje ne proto, že jedli ze Stromu Poznání, ale protože si Jehova myslel, že bychom pak mohli jíst ze Stromu Života (byly tam přece dva stromy)2. Já si myslím, že bychom měli být zodpovědní a začít se chovat jako dospělí. Chceme-li býti jako bozi, tak bychom v tom při nejmenším měli být tak dobří, jako jsou oni.

jansan:
Vám se to mluví, protože vás bozi zřejmě milují... Děkuji vám za vaše odpovědi a přeji vám jménem našich čtenářů vše nejlepší,

-jansan.


Poznámka:
1 ) V originále: "May all your dreams come true." To je běžné anglické přání všeho nejlepšího. Terry zde hraje na dvojí význam slova "dream ": 2) Terry má ovšem pravdu, neboť v bibli Bůh doslova říká: "Člověk se stal jedním z nás, on poznal dobro a zlo a nyní by ještě mohl jíst ze Stromu Života a žít navždy."


Originální verze interview


E-MAIL INTERVIEW WITH TERRY PRATCHETT, OF THE FAMOUS DISCWORLD.
----------------------------------------------------------------------------------------------

-

 From:     Terry Pratchett 
 Sent:     Monday, April 07, 1997 3:39 PM 
 To:      Hurych, Jan
 Subject:   Re: querry

Jansan:

Mr. Pratchett,

 I am writing articles about interesting subjects and people for enzine AmberZine in Prague, 
Czech Republic. In my "mini-interview" with the famous personalities, I am asking only two 
questions (some say it's two too many:), but I already succeeded to get answers from people 
like Mr. R. Dawkins or Mr. Hale (who owns half of the well known comet:)). It would be nice if 
you could answer for our readers two questions bellow:

1) Being myself an avid reader of your books, but otherwise complete stranger to you - what 
would be the nicest and nastiest thing you could possibly tell me (please indicate which one 
is which, I am afraid that coming from you, one can easily mistake one for the other.

Terry Pratchett:
Nice AND Nasty: May all your dreams come true.

Jansan:
I guess I forgot you are a master in connecting the incomparables together. And what's more, 
such a way that it makes perfect sense.

Second question:
2)   I was watching your movie about orangutans and there was one sentence said by the lady 
there, which deeply touched me: "They never left the Garden of Eden." Some people actually 
think that the mankind already reached its evolutionary peak and what's only left for us is to 
go backwards. Assuming that it is possible, I can see only two ways how we can do it: either 
by returning all the apples we have stolen from the tree of knowledge, or by the use of 
Retro-Darwinism, that is to enforce "the survival of the least fitted":). What do you think?

Terry Pratchett:
Either course would be dumb. 

Jansan:
I guess us being expelled from the Garden of Eden was mainly due to the fact that we were 
silly enough to get caught, which of cause was the result of us "not eating enough" from the 
tree of knowledge. 

Terry Pratchett:
 Remember that mankind was expelled from the Garden not for eating from the Tree of Knowledge, 
but because Jehovah thought that they might then go on to eat from the Tree of Life (there 
were *two* trees...) I think we should take responsibility and grow up. If we want to be 
like gods, at least we should try to be good at it.
 
Jansan:
That's easy for you to say, because gods obviously love you ... 
I would like to thank you very much for your answers and to wish you all the best from 
our readers,

jansan.