Návrat do rubriky Occamova břitvaDäniken a Ezechielovo UFO

(Igor Kapišinský)

Keďže sa zdá, že Däniken začal blúzniť o návštevách mimozemšťanov hlavne po prečítaní biblickej knihy proroka Ezechiela, ako to aj sám priznal napr. v rozhovoroch pre naše noviny, pozrime sa na tento problém trocha bližšie.

Najprv niečo o Ezechielovi: Ide o mimoriadnu osobnosť zo začiatku 6. storočia pred Kristom. Bol kňazom a prorokom. Bezpochyby sa dostal aj do styku s miestnymi kňazmi - astronómami, keď sa dostal k židovskému národu po odvlečení do babylonského zajatia... Jeho kniha je v podstate popis 4 veľkých videní, ktorých vplyv badať aj v Jánových Zjaveniach. U Ezechiela sa strieda fantastická predstavivosť s chladnou inžinierskou triezvosťou. Jeho vidiny nevtiahol do súvislostí našej doby prvý Däniken, ale boli veľmi v móde aj po II. svetovej vojne, no i na začiatku kozmickej éry. Däniken však Ezechielove texty nedovolene a neodborne interpretoval, samozrejme ako ináč, na podporu svojej tézy, že aj tu ide o konkrétne svedectvo mimozemskej invázie na Zem už v 6. storočí pred Kristom.
Z viacerých fundovaných materiálov o nekorektných interpretáciách Ezechielových textov sa mi pre polemiku s Dänikenom zdá najvhodnejšia 17. kapitola z 300 stránkovej knihy maďarského astronóma a historika s trocha ťažším menom: Ponori Thewrewk Aurel (pozri tiež: Záverečná poznámka, s. 10). Kniha má názov Hviezdy v Biblii (Csillagok a Bibliaban) a vyšla v roku 1993 v Budapešti (vydavateľstvo TERTIA). Som veľmi povďačný priateľovi za preklad z maďarčiny, nakoľko sa v ďalšom texte o Ponoriho analýzy opieram viac než dosť.

Kvôli ktorým textom Ezechiela stratil teda Däniken svoju naivnú vieru? Asi aj kvôli textu Ez 1,4-6, ktorý nás skutočne zaskočí:

"Videl som teda: Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara, a z jeho stredu - zo stredu ohňa - čosi ako výzor lesklého kovu. Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí. Toto bol ich výzor: Mali podobu človeka, každá mala štyri tváre a každá štyri krídla." V ďalšom Ezechiel podrobnejšie opisuje tieto bytosti, ich chodidlá (podobné teľacím), ľudské ruky, krídla. Podoba ich tváre bola spredu ľudská, sprava levia, zľava býčia a zozadu orlia. Tieto jagavé bytosti sa pohybovali ľubovoľným smerom bez toho, aby sa museli obracať. Vedľa nich boli na zemi štyri rovnaké, zvláštne kolesá. Pohyb bytostí pripomínal blesky. A Ezechiel pokračuje ďalej:

"Pozeral som sa na bytosti a hľa, na zemi pri bytostiach - pri všetkých štyroch - bolo po jednom kolese. Výzor kolies a ich sústava bola ako výzor chryzolitu, všetky štyri mali rovnakú podobu, vyzerali a boli zostrojené tak, akoby bolo koleso uprostred kolesa. Keď išli, išli na svoje štyri strany, pri pohybovaní sa neobracali. (Ich bahry mali výšku a vzhľad!) Ich bahry, na všetkých štyroch, boli dookola plné očí. Keď bytosti išli, hýbali sa kolesá popri nich, keď sa bytosti zdvihli zo zeme, kolesá sa zdvihli." (Ez 1,15-19)
Tieto kolesá nedali spať nielen Dänikenovi, ale mimoriadne vzrušovali čitateľov svätých kníh a pokusy o ich vysvetlenie zaznamenávame v každej dobe. Nad hlavami bytostí bola pevná žiarivá obloha, nad ňou trón zafírovej farby a na podstavci tohto trónu postava, vyzerajúca ako človek, obklopená žiarou.

"Ako vyzerá dúha, ktorá je v oblaku v daždivý deň, tak vyzerala žiara dookola. Keď som to uvidel, padol som na tvár a počul som hlas, ktorý hovoril."(Ez 1,28).

"I riekol mi: Syn človeka, posielam ťa k synom Izraela, k vzbúreneckým pohanom, ktorí sa mi vzopreli... A oni, či počúvnu ... dozvedia sa, že bol medzi nimi prorok. A budeš k nim hovoriť moje reči ..." (Ez 2,3,5,7).

Potom od "Toho, ktorý hovoril", dostal knižný zvitok s obojstranným nadpisom: "Nárek, vzdych a bieda", ktorý mal zjesť, naplniť si vnútro jeho obsahom a odovzdať ho ľudu Izraela. Žiarivá bytosť (inými slovami duch) sa však neuspokojila len s odovzdaním odkazu vzdornému národu:

"V tom ma duch zdvihol ... A duch ma vyzdvihol a uniesol... Šiel som do Tel Abibu medzi zajatcov, ktorí bývali pri rieke Chobar ..." (Ez 3,12,14,15)

Ohňu podobná bytosť ukázala prorokovi pri inej príležitosti hnusné modloslužobníctvo v jeruzalemskom chráme a zoslala oheň na mesto zo žeravých uhlíkov, ktoré sa nachádzali medzi kolesami pod cherubínmi. A Ezechiel znova popisuje cherubínov i kolesá:

"Pozeral som a hľa, pri cheruboch boli štyri kolesá ... Keď išli, išli na štyri strany, pri pohybe sa neobracali ... A celé ich telo, ich chrbty, krídla aj kolesá boli dookola plné očí ... Kolesá však boli pred mojimi ušami nazvané Krútňava ..." (Ez 10,9,11-13)

Nakoniec, keď sa už Jeruzalem dostal do nepriateľských rúk, "duch" predpovedal, že rozptýlený národ sa navráti na pôdu Izraela a odstráni všetky "ošklivé a ohavné modly".

"Nato si cherubíni zdvihli krídla a kolesá zároveň, Pánova sláva však bola na nich odhora. Potom sa Pánova sláva vzniesla sponad stredu mesta ... Vtedy ma uchopil duch a zaviedol ma vo videní, v Pánovom duchu, do Chaldejska k zajatcom. Potom sa videnie, ktoré som videl, vzdialilo odo mňa. I rozpovedal som zajatcom všetky Pánove slová, ktoré mi zjavil." (Ez 11,22-25)

Zbytočne náš prorok s veľkou predstavivosťou jasne deklaroval, že išlo o videnie. Podľa Dänikena a viery ufomanov bol záhadný dopravný prostriedok kozmickou loďou a cherubíni zasa jeho cestujúcimi, "ufonautmi". Pravda, hocikto si môže položiť otázku, ako mohla Ezechiela napadnúť predstava o otáčajúcich sa, teda zjavne poháňaných kolesách a zvláštnych svetelných javoch, ohni a zábleskoch? My dnes celkom pochopiteľne hľadáme analógiu s kozmickými loďami, vrtuľníkmi a podobne. Čo však mohlo poslúžiť za inšpiráciu Ezechielovi? Najpravdepodobnejšie to bolo niečo z kategórie prírodných úkazov, ako sú výbuchy sopiek, silný meteorický dážď a pod., resp. spomienky na takéto udalosti. V Písme je narážok na takéto a podobné udalosti ozaj dosť. Všimnime si, ale kvôli stručnosti už bez komentárov aspoň nasledujúce pasáže: Joel 3,3, Iz 14,12, Joz 10,11, Jób 38,22, Gn 19,24-25, Ez 28,14, Zjv 6,12-13, Zjv 8,10, Zjv 9,1, atď.
O ostatných symboloch spomínaných u Ezechiela stručne povedzme, že cherubíni sú vlastne také neskutočné bytosti, ktorých telá sú zložené čiastočne z ľudských, čiastočne zo zvieracích častí (napríklad sfingy s ľudskou hlavou, postavy okrídlených ľudí, levov či býkov). Veľmi často v staroveku ich kamenné sochy stavali pred perzskými aj mezopotámskymi kráľovskými palácmi, pred vchodmi do chrámov, demonštrujúc tak nadradenosť panovníkov a božstiev nad obyčajnými ľuďmi. Zjavne toto je dôvod, pre ktorý sa objavili aj v Jahveho nezvyčajnom dopravnom prostriedku. Nepochybne aj dvojica okrídlených cherubínov na Mojžišovej arche zmluvy (Ex 25,18-22) bola vyhotovená na základe mezopotámskych vplyvov.
Štyria cherubíni sa dostanú na scénu aj v knihe Zjavení apoštola Jána, keď sa jeho autor (je odôvodnene spochybnené, či evanjelista Ján je autorom Zjavenia) v "uchvátenej duši" dostane do neba a pred boží trón:
"A pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné krištáľu. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti, plné očí spredu i zozadu. Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala býkovi, tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi." (Zjv 4,6-7)
K tomuto problému sa ešte v úvahách dr. Ponoriho dodáva: "V tomto aj iných podobných opisoch zjavení sú celkom verne zobrazené ozdoby trónov staroperzských kráľov. Veľkolepé výzdoby trónov vtedajších orientálnych panovníkov sa odrazili aj v biblickom opise Šalamúnovho chrámu (2 Krn 9,15-19). Neskôr staroperzskí (iránski) vládcovia nadmerne obohacovali a rozvíjali ohromujúcu výzdobu svojich trónov. Práve takéto vzory si vybral Ján pri opise nebeského trónu. Staroperzský kráľovský trón spočíval na postavách štyroch zvierat, ktoré mali svoju astrologickú, ba aj kozmologickú symboliku. Boli to: lev, býk, škorpión a okrídlený kôň. Ich kópiami sú Jánove a Ezechielove štyri "živé bytosti": lev, býk, škorpión - človek a letiaci orol (resp. jemu podobný okrídlený kôň). Nájdeme ich aj na oblohe v podobe štyroch, čiastočne zverokruhových súhvezdí Leva, Býka, Škorpióna a Pegasa (okrídleného koňa). Sú rozložené pozdĺž ekliptiky (zverokruhu) a predstavovali štyri svetové strany, pričom im bola pripisovaná úloha podopierateľov, nosičov nebeskej klenby, nebeského trónu a boli symbolom celého vesmíru. Pred božím trónom na nebesiach boli skutočne hodné tejto úlohy. Evanjelista Ján pravdepodobne prevzal tieto štyri bytosti od Ezechiela, ktorý ich umiestnil okolo zafírového trónu nebeského koča. Je tiež veľmi pravdepodobné, že Ezechiel už stál pred kráľovským trónom a mohol si dobre zapamätať ohromujúce detaily jeho nádhernej výzdoby. A pri neskoršom popise videnia domnelého trónu použil spomienky na zažitú nádheru trónu svetského panovníka."
Neskoršia kresťanská tradícia stotožnila štyri Ezechielove a Jánove záhadné bytosti so štyrmi evanjelistami. Tak sa stal symbolom Matúša človek, Marka lev, Lukáša býk a Jána zase orol. V tom istom období už určite nikto naspájal uvedené štyri bytosti s ich pôvodným astrálnym, prípadne kozmologickým významom.
Na opísanie štyroch cherubínov teda Ezechiel nepotreboval nijako zvlášť vyvinutú obrazotvornosť. Zdá sa však, že ani Dänikenom a ufológmi tak obdivované štvorkolesové vozidlo nemuselo byť v jeho dobe vyloženým zázrakom. Vozidlo jeho predstáv totiž predstavovalo technickú špičku jeho doby, výtvor mezopotámskej bojovej techniky. Asýrske vojská už dve storočia pred Ezechielom používali obrnené kolesové vozidlá ako obliehacie a deštrukčné zariadenia proti nepriateľským hradbám. Tie boli pred nepriateľskými šípmi chránené zo všetkých strán a bezpochyby boli poháňané vojakmi vnútri vozidla. Na streche týchto vozidiel bývali vežičky, z ktorých sa bojovníci mohli ľahko dostať na obliehané hradby. Takéto zariadenia teda poslúžili za vzor Ezechielovi, keď opisoval lietajúce štvorkolesové vozidlo. Jeho predstavivosť ho navyše vybavila takými výnimočnosťami, ako je schopnosť lietať a prepravovať nebeské bytosti.
Je nepopierateľné, že prorokova fantázia nepoznala obmedzení. V jednom videní videl údolie, plné starých, suchých ľudských kostí, ktoré skrze silu Boha v prorokových slovách ožívali.
"Prorokoval som teda, ako som dostal rozkaz. A kým som prorokoval, zaznel hlas a strhol sa lomoz: kosti sa zbližovali, každá kosť k svojmu stavcu. Videl som, ako sa na ne uložili žily a mäso a na povrchu sa im natiahla koža, ale ducha v nich nebolo! ... Prorokoval som teda, ako mi rozkázal, vtom vstúpil do nich duch a ožili. I postavili sa na nohy, vojsko nadmieru veľké." (Ez 37,7-10)
Ale dočítame sa v jeho knihe aj o tom, ako prechádzal cez múr (Ez 8,8), prípadne prenikol cezeň rukou (Ez 12,7). Neviem o tom, že by Däniken, alebo iný vyznávač fantastiky považoval aj tieto Ezechielove predstavy za skutočnosť.
Ezechiel sa intenzívne zaoberal preňho modernými strojmi, vybavenými kolesami, ktoré boli používané ako útočné a deštrukčné zariadenia pri vtedajšom spôsobe vedenia boja (napr. Ez 4,2, Ez 17,17, Ez 21,27, Ez 26,8). Určite tieto stroje nielen videl, ale mal možnosť si ich aj zblízka preštudovať. Pre jeho súčasníkov to však boli ohromujúce, obrnené, zdanlivo samohybné monštrá na kolesách. Ponori k tomu ešte píše:
"Aj v dobe pred Ezechielom boli mimoriadne obľúbené fantastické rozprávania. Ešte aj v stredoveku bol do viacerých jazykov preložený tzv. Achikarov román, ktorého autorom bol pravdepodobne Achuquar (aramejsky Achikar), dvorný pisár asýrskeho kráľa Sanhériba (Sin-ahhé-erib), panujúceho v rokoch 704-681 pr. Kr. V tomto diele sa na mnohých miestach vyskytujú také rozprávkové prvky ako let do neba pomocou orlov, zošívanie dvoch mlynských kameňov, alebo spletanie lana z piesočných zrniečok. To, že prorok Ezechiel vo svojej predstavivosti stotožnil asýrske obliehacie stroje s "kozmickou loďou", plne spadá do rámca fantastických predstáv vtedajších národov, ale so skutočnosťou to nemá nič spoločného." Takže ťažko pochopiť, prečo to Dänikena poučilo na celý život...
Proti extrémnym kozmickým víziám, ktoré sú u autorov typu Dänikena iba produktom slepej viery, veda skutočne môže len veľmi ťažko svojimi argumentami presvedčiť laika o opaku. Tu už však ide o čosi iné než iba o to, že napr. číslo 13 "prináša" či "neprináša" smolu, alebo že ľudia narodení v znamení Býka "majú" či "nemajú" kratšie krky ako ostatní. Všeobecná skepsa a závery vedy napr. o obrovských ťažkostiach pri medzihviezdnych cestách, sa dajú najlepšie pochopiť, keď si uvedomíme, že na Zemi sa zatiaľ nenašiel jediný presvedčivý (materiálny) dôkaz mimozemskej návštevy. Inými slovami, medzinárodný program SETA (z anglického Search for Extraterrestrial Artefacts - Hľadanie mimozemských artefaktov) nemá dosiaľ k dispozícii ani jeden "dôkaz storočia", a tak napríklad aj odmena 1 000 000 dolárov (prvý ju vypísal časopis Skeptical Inquirer) stále čaká na svojho príjemcu. Okrem toho, jediný a vrcholne kompetentný, celosvetový odborný orgán na problematiku mimozemských civilizácií (MZC) a života mimo Zeme je 51. Komisia (Bioastronómia) Medzinárodnej astronomickej únie, ktorej členom je aj autor týchto riadkov. Táto komisia dnes v rámci projektu Phoenix (v SETI programe - Search for Extraterrestrial Intelligence) totiž precízne prevádza, koordinuje a vyhodnocuje všetky seriózne pokusy ľudstva dozvedieť sa niečo viac o tom, či sme vo vesmíre sami. Aj preto nemusíme mať obavy, žeby sa o nejakom dôkaze, resp. stopách návštev mimozemšťanov na Zemi nevedelo okamžite aj v Prahe či Bratislave... Toto je skutočnosť, napriek obrovským snahám (i podvodom) ufológov a ufomanov, poskytnúť takýto dôkaz svetu. "Na Zemi neexistuje jediná stavba, zariadenie, alebo iný výtvor", hovorí dr. T.A. Ponori, "ktorého existencia by sa mala vysvetľovať len za prispenia MZC. Môžeme byť na to hrdí: všetky monumentálne stavby minulosti, všetky obdivované výtvory vedy a techniky sú dielom ľudského umu a ľudských rúk." (Biblické texty sú citované podľa prekladu Svätého písma SSV - SÚSCM Rím 1995.)

 

Záverečná poznámka:

V tejto úvahe autor úmyselne nepoužíval argumentácie z bohatej odbornej teologickej literatúry, nakoľko úroveň Dänikenových analýz si to vôbec nevyžaduje! Aj nezorientovanému laikovi by mali stačiť upozornenia a poznámky exegétov k príslušným knihám z Biblie, aby jasne videl, akých nekorektností sa Däniken dopúšťa.

Všetkých obdivovateľov fenomenálneho Dänikena by však mala udiviť jeho trúfalosť a pýcha (prameniaca však prevažne z neznalosti), s ktorou si veľmi naivne predstavuje výklad tak ťažkej prorockej vízie akou je práve kniha Ezechiela. Veľmi často nájdeme v komentároch ku knihe Ezechiela z pera najlepších, všeobecne uznávaných exegétov skromnné: "Nevieme...". (Ez 13,18n a pod.) Biblisti často hovoria o miestach "veľmi neistých", o "slovách opakujúcich sa asi omylom", o veršoch, ktoré "nedávajú zmysel", ale aj o chybách opisovačov, o "porušených slovách", o úplne porušených hebrejských rukopisoch a z toho plynúcich "veľmi nejasných" veršoch (napr. Ez 41,16n, Ez 42,25). Všetkým odborníkom je známe, že najmä kapitoly 40-48 boli vždy "krížom exegétov". Zo spomínaných nejasností a neznalostí sa rodili aj rôzne bludné názory (napr. chilianizmus), ale pre Dänikena to nič neznamená. Ezechiela dokáže suverénne interpretovať a asi on jediný na svete na biblické rébusy "vie" odpovedať! Možno sa už iba pýtať, či je táto trúfalosť, pýcha a zneužívanie naivity veriacich ľudí u Dänikena a jemu podobných autorov úmyselná, alebo pramení iba z povrchných znalostí? Akú rolu v tom zohráva ich honba za popularitou a slávou a ako si vysvetliť obrovský dopyt po pokleslej literatúre tohto typu? Akú úlohu v tom naopak hraje chabá iniciatíva odborníkov? Sú to skutočne otázky bez odpovedí (definitívnych)?

 

Bratislava 16.4.1998    Igor Kapišinský

 

Däniken a Ezechielovo UFO
Tézy

s.
1. Kniha Ezechiel ako impulz pre Dänikena 1

2. Niečo o prorokovi Ezechielovi

3. Poznámka k prameňom analýzy Ezechielovho proroctva:
- Ponori Thewrewk Aurel - Csillagok a Bibliabán 1,2
- Prečo sú odborné pramene nadbytočné? 1,10

4. Texty, ktoré Dänikena "presvedčili a obrátili":
Ez 1,4-6, Ez 1,15-19, 2
Ez 1,28, Ez 2,3,5,7, Ez 3,12,14,15, 3
Ez 10,9,11-13, Ez 11,22-25 4
a bez citácií súvisiace texty:
Joel 3,3, Iz 14,12, Joz 10,11, Jób 38, 22,
Gn 19,24-25 4
Ez 28,14, Zjv 6,12-13, Zjv 8,10, Zjv 9,1, atď. 4

5. Podobnosť s víziami apoštola Jána:
Zjv 4,6-7 5,6

6. Ezechielova fantázia bez hraníc:
Ez 37,7-10, Ez 8,8, Ez 12,7 7

7. Ezechiel popisuje vojenské vozy...:
Ez 4,2, Ez 17,17, Ez 21,27, Ez 26 8
Prozaické vysvetlenie 8

8. Podobné fantastické rozprávania:
Achikarov román 8

9. Záver:
Programy SETA - časopis Skeptical Inquirer
PHOENIX - SETI
51. komisia IAU
Kongresy Praha, Bratislava... 9

10. Záverečná poznámka:
Hlbšia odborná diskusia je neadekvátna a nepotrebná
vzhľadom na úroveň Dänikenovej argumentácie.
Dänikenova (M. Hesemann, L. Souček...) kompetencia,
odbornosť, trúfalosť, pýcha?
Vedomá či nevedomá neznalosť?
Iba komercia a biznis?
Túžba po popularite, otázka dopytu, atď.? 10,11

Přednáška pro Sisyfos, Akademie věd, 16.4.1998.


Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát