Návrat do rubriky Occamova břitvaProblematické provolání a několik slov o něm

 

Na počátku roku 1998 bylo na brněnské “www podstránce” sisyfovců zveřejněno provolání ke členům tehdy ustavené pobočky Sisyfa pro Brno a jeho nejbližší okolí. Toto provolání vyjadřuje názor brněnského výboru, protože jsem je však formuloval, považuji za docela vhodné k němu připojit několik slov na vysvětlenou. Tím spíše, že se nesetkalo s plným pochopením u některých členů Sisyfa a pochopitelně vyvolalo alergickou reakci u našich oponentů. Je nutno přiznat, že došlo k několika chybám. První chybou je to, že provolání bylo zveřejněno bez jakéhokoliv vysvětlujícího komentáře. Druhou chybou bylo možná to, že vůbec bylo zveřejněno, neboť (jak plyne z jeho názvu) jde o víceméně interní sisyfovskou věc. Třetí chybou byla pravděpodobně přílišná stručnost tohoto prohlášení, která podmiňuje i jeho styl, který může pak být vnímán jako příliš militantní či netolerantní. Autor se toho prostě snažil napsat co nejvíce a současně chtěl, aby se vše vlezlo na jedinou stranu textu - z důvodů úsporných, neboť text byl fyzicky distribuován všem brněnským členům v podobě letáku. Bylo by jistě možné prohlášení stáhnout a tvářit se, že nevíme, o čem je řeč. Bylo by též možné nyní zveřejnit jeho upravenou, řekněme měkčí verzi. Pak by však existovaly verze dvě a vznikaly by spory o tom, které z nich je nutno věnovat více pozornosti. Po jisté úvaze jsem se přiklonil k jinému, rovněž nedokonalému řešení, totiž k doplnění potřebných poznámek. Následuje text prohlášení, do něhož jsou v odlišném fontu (Arial) vřazeny komentáře.

V. Mornstein

 

Provolání k členům brněnské pobočky Sisyfa

- co možno činit ku prospěchu věci

 

1. Publikovat v denním tisku a časopisech články, které budou obecnými nebo bezprostředními reakcemi na tamtéž publikované pseudovědecké a okultní materiály.

Zde snad žádné nejasnosti nejsou. Redakce si rozhodují o tom, co budou a co nebudou publikovat.


2. Snažit se proniknout do rozhlasových a televizních studií se skeptickými materiály, účastnit se tamtéž besed a poskytovat náměty pro pořady skeptického zaměření.
Jistě nikoliv s pistolí v ruce, ale po domluvě s patřičnými redaktory, budou-li mít zájem.


3. Sledovat vysílání Českého rozhlasu a České televize, které jsou veřejnoprávními institucemi financovanými hlavně z peněz daňových poplatníků, ze zákona povinnými se vystříhat šíření nepravd. Protesty a stížnosti zasílat dle doporučení vedení Sisyfa přímo Radě Českého rozhlasu a Radě České televize, nikoliv tedy redaktorům, ředitelům apod.
Pokud jako občané tohoto státu dojdeme k závěru, že zpravodajství, publicistika, naučný pořad apod. neposkytuje jiným občanům seriózní informace, nýbrž informace, které zkreslují vědecké poznatky nebo jsou zcela nepravdivé, máme plné právo na vyjádření svého názoru. Zasílání stížností Radám je vhodné z toho důvodu, že tyto Rady jsou povinny se kritickými připomínkami zabývat. Vedení jednotlivých stanic či přímo tvůrci pořadů nikoliv.


4. Navštěvovat v mezích možností akce pseudovědců (psychotroniků, ufologů, záhadologů, léčitelů apod.), získané informace poskytovat výboru brněnské pobočky nebo výboru hlavnímu, nejlépe v podobě publikovatelné na Internetu nebo ve Zpravodaji Sisyfa.
Klade-li si naše organizace ty úkoly, které má ve svých stanovách, pak jistá vnitřní výměna informací je nutná. Napíše-li někdo zprávu o tom, že se zúčastnil např. psychotronického kongresu, pak nejde o “fízlování”. Toto slovo, které ve stavu pohnutí mysli ujelo dr. Zrzavému, se totiž vztahuje na aktivity, u kterých je sepisování zpráv následováno perzekucemi. K něčemu takovému nemá Sisyfos ani výkonné orgány, ani oprávnění, ani (v neposlední řadě) “apetýt”. Je mi dosti líto, že takovou banalitu je vůbec nutno inteligentním lidem vysvětlovat.


5. Upozorňovat výbory Sisyfa na akce pseudovědců a okultistů, zejména takové, které se konají v institucích zcela nebo zčásti financovaných státem. Pokud budou informace spolehlivé, budou se výbory Sisyfa obracet na vedení těchto organizací, aby učinila podobnému počínání přítrž. Zde by se povětšinou nemělo jednat o soukromou iniciativu jednotlivých členů.
Za to, co se děje v institucích zcela nebo zčásti financovaných státem, nesou odpovědnost jejich představitelé. Sisyfos se na ně může obracet s čímkoliv, řekněme jako reprezentant té části občanů, kterým se nelíbí, jak jsou využívány prostředky získané z jejich daní. V každém případě půjde o sisyfovskou aktivitu výjimečnou. Proti jednotlivé přednášce, např. o možnostech testování kvality potravin pomocí virgule, nebude nikdo žádné zásadní protesty vznášet. Pokud by se však podobné přednášky v dané instituci konaly zcela pravidelně a navíc nešlo o pouhý pronájem prostor jiné organizaci, pak budou naše aktivity (dle našeho názoru) oprávněné.


6. Vypomáhat při organizaci přednáškových a jiných akcí Sisyfa, zjišťovat ve svém okolí zájem o vykonání takovýchto přednášek. Zvláštní péči je nutno v této souvislosti věnovat vysokým a středním školám.
Tento bod si dovolím nekomentovat.


7. Pokoušet se najít sponzory, kteří by byli ochotni přispět jakýmikoliv částkami na činnost Sisyfa. Tyto prostředky by byly využívány především pro:
- krytí poštovného a dalších administrativních výloh
- krytí cestovních výloh mimobrněnských přednášejících
- jízdné členů brněnského výboru do Prahy (ústředí Sisyfa), výjimečně i jinam.
- úhradu placené inzerce akcí
- podporu publikační činnosti (vydávání sborníků a pod.)
- krytí výloh členů spojených s jejich účastí na pseudovědeckých atd. akcích
- perspektivně k finančnímu krytí právních pří, které lze v budoucnosti očekávat
K poslednímu bodu: Ve světě, míněno demokratickém, čas od času propukají soudní spory mezi organizacemi sisyfovského typu a jejich odpůrci. K vedení těchto sporů je nutno disponovat jistými prostředky. Nevím, že by k něčemu takovému došlo již i u nás. V každém případě však mohu říci, že soudní projednávání čehokoliv je asi to poslední, po čem by rozumný člověk toužil. Bohužel, ne všichni lidé jsou rozumní.


8. Monitorování nejrůznějších periodických tiskovin. Kopie článků s údaji o zdroji (ročník, číslo, datum vydání) zasílat k archivaci či aktuálnímu použití výboru brněnské pobočky. Stejně tak poskytovat do archivu kopie skepticky laděných článků.
Kdokoliv si může vést archiv jakýchkoliv kopií či výstřižků z periodik. Alespoň doufám, že to je pravda. Není-li to pravda, nechám se rád poučit. Aktuálním použitím je míněna příprava případných reakcí na materiály tohoto druhu.


9. Získávat ve svém okolí nové členy, zejména mladé lidi, ale i starší a zkušenější osoby, schopné veřejného vystupování a vybavené potřebnými znalostmi.
Mohou-li provádět nábor svých členů chovatelé drobného zvířectva, Svědkové Jehovovi či dívčí oddíly kopané, pak by na něco takového měl mít právo i Sisyfos, bude-li postupovat při svém náboru tak, že nebude omezovat osobní svobodu lidí, kteří o sisyfovské aktivity nemají zájem.


10. Snažit se o to, aby byl na představitele pseudověd, okultismu, alternativní medicíny atd. vyvíjen morální, propagandistický či právní tlak, který by je nutil k omezování jejich činnosti.
Morální, propagandistický či právní tlak je tím, co nám obvykle brání obírat své bližní o noviny ze schránky, co nás nutí kupovat zboží, které nepotřebujeme, a nepřecházet křižovatku na červenou. Nejde o motivování pogromů z těch či oněch “kazatelen”, nejde o Goebbelse řvoucího na stadiónu před čtvrtmiliónovým davem, nejde o vyhrožování kriminálem za odlišný názor na cokoliv.

Výbor brněnské pobočky je přesvědčen, že alespoň některá z těchto aktivit se může stát doménou kteréhokoliv člena Sisyfa.
Může, nikoliv musí.

Výbor vyzývá členy Sisyfa, zejména vysokoškolské učitele a osoby veřejně činné, aby neprodleně oznámili témata sisyfovských přednášek či jiných veřejných akcí, které mohou v průběhu let 1998 - 99 obsahově zajistit, a to i ve spolupráci s odborníky stojícími mimo naši organizaci.
Tato výzva se dosud s přímou odezvou nesetkala, což naše kritiky jistě potěší.

Přejeme vám mnoho úspěchů v práci vpravdě sisyfovské!
Přejeme komukoliv mnoho úspěchů v jakékoliv rozumné práci, včetně kritiky Sisyfa.


Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát