Korespondence s Dr. Begichem

E-mailová korespondence s autorem knihy Andělé na tuto harfu nehrají .Profil:
Dr. Nick Begich získal svůj doktorát v tradicionální medicině na Open International University for Complementary Medicine ve Shri Lance, ale ted se spíše zabývá výzkumem. Je také vydavatelem Earthpulse Press ©, kde publikuje nejen svoje knihy, ale i knihy jiných autorů, třeba o ztracených městech a Atlantidě, o výživě pokožky a podobně. Mimo HAARPu jsou tam také články o pyramidové síle, o tajných zvucích rostlin, Flagananově neurofonu® , tj. přístroji, který umožňuje slyšet vyšší frekvence, o želé s krystalovou energií, atd .

Napsal několik knih, jako je třeba Nová alchymie, tisíc let stará věda (Towards a New Alchemy: The Millennium Science). Jeho nejznámější kniha je ovšem Andělé na tuto harfu nehrají (Angles Don't Play This Haarp), s podtitulem Pokroky v Teslově technologii (Advances in Tesla Technology). Tuto knihu napsal spolu s Jeanne Manning ( také jeho článek v časopise Nexus (HAARP: Vandalism in the Sky), a také Vojenská Pandořina skřínka (The Military's Pandora's Box). Kromě toho prodává videokazety (Harfa, na kterou můžemne všichni hrát - A HAARP We Can All Play). Víc se o něm dozvíte na jeho Earthpulse News© .

Na jiné stránce zase najdete poster Hallovy komety s polární září kterou prodává a kterou si můžete nechat podepsat od samotných A. Haleho a T. Boppse (v mém intervju s Hallem pro AmberZine se mi kdysi Alan přiznal, že potřebuje peníze na svůj výzkum). Poster se ovšem dá sejmout i z browseru, ale je malý a bez podpisů. Na stejné stránce je inzerována kniha o Heaven´s Gate, co propagovala UFO v pozadí komety, stejné UFO, které kdysi Alan popíral. Zajímavou stránku o životě Dr. Begicha, jakýsi pohled z druhé strany, také najdete na této stránce.

Víc o HAARPu si přečtěte v článcích Nebeské Harfy a Evropa, Harfy a Tesla.

JANSAN:
Milý pane doktore Begichu ,
1) Ve vaší knize "Andělé na tuto harfu nehrají", kterou jsem mimochodem přečetl na jeden zátah, jste nahromadil značně detailní i všeobecnou informaci. Překvapeně jsem četl o všech nebezpečích tohoto projektu, kterému - pochopitelně - není dávána velká publicita v sousední Kanadě (žiji v Ontariu). Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé následky tohoto projektu, které mohou ovlivnit i nás zde a pravděpodobně i zbytek světa? A jelikož nejsme Američané, co můžeme dělat? Neměla by se o to starat také naše vláda?

2) Mám dojem, že některé body ve vaší knize by potřebovaly důkladnější výzkum, zejména ty, které vedou k okamžitým, nebo nejnebezpečnějším následkům. Mohl byste mi ukázat, které to jsou body a je-li zde nějaký plán, vyšetřovat je detailněji? Ale i když se zastaví projekt HAARP, co s Rusy? Můžeme s nimi vůbec něco udělat?

Jan Hurych, AmberZine


Autorova odpověď:
Milý Jene,
díky za Vaši poštu ze 17 ho prosince, ohledně HAARPu. Dovoluji vám, abyste uveřejnil vše, co je uvedeno na naší WEBstránce, pokud uvedete také reference na ni. Přikládám také tiskovku týkající se HAARPu.

Omlouvám se za tak krátký dopis, ale čas je právě to, čeho nemám dostatek.

Děkuji Vám za pochopení,
Nick Begich

PŘEKLAD TISKOVKY:

"Eartpulse News", atd, adresy níže.

Elektromagnetické zbraně HAARP v Evropském Parlamentu (EP).
(Anchorage, Aljaška, USA, 21 ledna, 1998)

Tom Spencer, člen Evropského Parlamentu a předseda komise pro zahraniční věci, bezpečnost a obranu, zařídil jednání o HAARPu v podkomisích EP pro bezpečnost a odzbrojení. Jednání se bude nejprve týkat HAARPu a zbraní, které nejsou lethální (tj doslova smrtelné, pozn. jansan).

HAARP je projekt vyvinutý na Aljašce US námořnictvem a letectvem. Týká se manipulace a změny ionosféry pro obranné účely. Tento systém je vývojový prototyp pro pozemní zbraně typu Star Wars (kosmické války, pozn. jansan). Tyto nové zbraně mají podstatný účinek na enviroment a lidské zdraví.

"Tyto technologie zavádějí nový druh závodů ve zbrojení a to bez veřejné diskuze či debaty o jejich bezpečnostních, morálních a ethických následcích," říká Dr. Nick Begich, spoluautor knihy "Andělé na tuto harfu nehrají". Byla to právě tato kniha, jejíž autoři jsou Begich a Jeanne Manning, která podnítila mezinárodní debatu.

Před méně než dvěma lety, předseda Spencer četl tuto knihu a zkontaktoval Dr. Begicha. Nechal si materiál překontrolovat nezávislými vědci v Evropě a pak jej předvedl svým kolegům.

V roce 1997, při třech příležitostech, cestoval dr. Begich po Evropě, aby se tu setkal s ekologickými a politickými aktivisty. Begich také tento problém prezentoval na svých nespočetných intervjů a přednáškách, včetně jedné pro Global International, skupinu několika stovek legislátorů a členů parlamentů, kteří reprezentovali více než 40 zemí. Prezentace byly dobře přijaty a zvětšily tak příležitost pro veřejnost, aby se poučila o těchto technologiích.

Kniha, byla vydána v němčině, japonštině a angličtině a získala pozornost médií celého světa. Byla jmenována nejdůležitější knihou roku 1996 a HAARP plus vývoj jeho technologií se stal předmětem nespočetných reportáží.

Podel Begicha je HAARP pouze malá část tajných technologií, které jsou na rýsovacích prknech vojenských návrhářů a plánovačů. "Média nám," dodává, "potvrzují to, co jsme už objevili před lety." Jako výsledek jeho kampaně ke zvýšení pozornosti veřejnosti, na kterou si shání peníze sám, se debata začíná točit také kolem těchto druhých technologických hrozeb.

V současné době HAARP zatím pokračuje být financován vládou, navzdory rostoucí opozici a ne-lethální zbraně (rozuměj ty, co nejsou smrtelné, pozn. jansan) dokonce dostávají víc a víc peněz.

Americká a evropská veřejnost byla vedena k doměnce, že závody ve zbrojení skončily, a zatím USA pokračuje ve zlepšování své technologie, vytvářejíc svou revoluci ve vojenství (RMA). Tato RMA a její následky konečně spatřují světlo dne. Několik vědců, výzkumníků a reprezentantů evropské armády bude přítomno na jednání 5 února.Ve svém nedávném briefinku řekl ministr obrany USA William Cohen, komentujíc nové technologické vymoženosti, které mohou teroristé mít: "Ostatní se angažují v ekologickém typu terorizmu, kde mohou měnit počasí, provokovat zemětřesení či výbuchy sopek dálkově, tj. pomocí elektromagnetických vln." Zatímco ministr přiznává, že takové zbraně už mohou být v rukou teroristů, armáda USA popírá, že by sama něco takového měla.

Ne-lethální zbraně byly předmětem hlavního článku časopisu US News and World Report, ze 7 července 1997 a zde se také diskutovaly nové zbraně, které jsou nyní v arzenálu různých arnmád. Tento článek také potvrdil mnohá tvrzení autorů knihy o HAARPu, vydané před třemi lety.

Technologický pokrok ve vojenských systémech vyvolává morální, ethické a ekologické otázky, které musí být zodpovězeny. "Potřeba sytémů pro národní i mezinárodní obranu je každému jasná. Avšak vývoj těchto nových možností by se neměl vést bez podstatné veřejné diskuze," prohlásil Begich. Americká armáda nemá nejlepší reputaci co se týká enviromentu a zdraví. Risk v tomto případě múže být větší než žádaný benefit.

Očekávaná debata evropských parlamentářů by měla pohnout debatu podstatně kupředu a případně vést k otevřené diskuzi, jak si to tyto nevé technologie žádají.
Poznámka: Uvedení tohoto textu neznamená, že s ním redakce AmberZinu souhlasí. Pokud hledáte odpovědi na moje otázky, tyto nebyly zodpovězeny. Originál tohoto dopisu je přiložen níže - jen na vysvětlenou: není to proto, že AmberZine chce být dvojjazyčný časopis :-) - ale že autoři dopisů nejsou honorováni a tohle je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. V případě, že by došlo k dohadům o překladu, originální text má přednost, neboť je doslovný.
ORIGINAL MAIL

My letter to Dr. Begich

Mr. Begich,

(after introduction...), I have two questions to ask:
1) In your book: "Angels Don't play This Haarp", which I - by the way - have read in one long stride,
you accumulated very extensive and thorough documentation for your case. I was amazed to
read about the dangers of the project which, understandably, is not too much publicized in the
neighbouring Canada (I am living in Ontario). What are the immediate and long term
consequences of the project that may also affect us here, and probably more than the rest of
the world? And not being Americans, what should we do? Shouldn't our government be concerned, too?

2) It is my impression, that some of the points in your book need further research, namely those ,
which may have immediate effect or are more dangerous than the others. Could you point out
which are those points and is there any plan to go even further? But even if the HAARP
project is stopped, what about Russians? Can we do something about that?


Thank you again in the name of our readers,
Yours truly,
Jan Hurych, Amberzine

Answer by Dr. Begich:

Dr. Nick Begich
Earthpulse Press Incorporated
P.O. Box 201393
Anchorage, Alaska 99520 U. S. A.
Fax 907-696-1277
Phone: 907-249-9111
drnick@alaska.net
Internet: http://www.earthpulse.com

hurychj@hurontel.on.ca
January 26,1998

Dear Jan,

Thank you for your email of December 17, 1997 regarding HAARP. You have permission to use anything posted on our web site as long as it references people back to the source. I am also enclosing a press release regarding HAARP.

Sorry for the short note but time is my least available commodity.

Thank you for your consideration.
Best Regards,

Nick Begich


NEWS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE
Earthpulse Press
Dr. Nick Begich,
Contact until February 2nd: Phone: (907) 694-1277, Fax: (907) 696-1277
or drnick@alaska.net
February 3-6: Hotel Léopold, Brussels, Phone:32/2/511.18.28,
Fax:32/2/514.19.39

In the European Parliament
HAARP - Electromagnetic Warfare

ANCHORAGE, ALASKA, USA, JANUARY 21, 1998 ? Tom Spencer, a Member of the European Parliament and Chairman of the Committee on Foreign Affairs, Security and Defense Policy has arranged for a hearing on HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) in the Subcommittee on Security and Disarmament. The hearing will be the first to address HAARP and non-lethal weapons technologies.

HAARP is a project being developed in Alaska by the US Navy and Air Force. The project involves modifying and manipulating the ionosphere for defense applications. The system is a developmental prototype for a ground based “star wars” weapon system. These new weapons have significant implications for the environment and public health.

“These technologies are advancing a new kind of arms race without public debate or discussion about the safety, moral and ethical implications of these new systems, ” said Dr. Nick Begich, co-author of the book Angels Don’t Play this HAARP. The book, authored by Begich and Jeane Manning is what sparked the international debate. A little less than two years ago, Chairman Spencer, read the book and contacted Begich. He had the material reviewed by independent scientists in Europe, then took the issue to his colleagues.

On three occasions in 1997, Dr. Begich traveled to Europe to meet with environmental and political activists. Begich presented the issue in numerous interviews and lectures including a meeting of Global International, a group of several hundred legislators and Parliamentarians representing more than 40 countries. The presentations were well received and provided opportunities for increasing public awareness on these new technologies.

The book, now translated and released in German, Japanese and English, has captured the attention of media throughout the world. Named one of the most important books of the year in 1996, the HAARP issue and the revolution in new technologies has been the subject of numerous news reports.

While Begich maintains, “HAARP represents a small part of the hidden technologies being developed by military planners, increasing reports in the media continue to confirm what we began to uncover several years ago.” As a result of their self-funded campaign to increase public awareness, debate is beginning on these other technological threats as well. In the meantime, HAARP continues to be funded and advanced in the face of growing opposition and “non-lethal” weapons continue to attract increasing funding.

The European and American public have been led to believe that the arms race was over, while the United States continues to advance its technology creating what the military is calling a “revolution in military affairs” (RMA). The RMA and consequences of these new technologies are finally coming into the light of day. Several scientists, researchers and representatives of the military establishment in Europe are scheduled to speak and be present at the February 5th hearing.

In a recent press briefing, United States Secretary of Defense William Cohen, while commenting on new technological threats possibly held by terrorist organizations, “Others are engaging in an eco-type of terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves.” While the Secretary of Defense suggests this capability might be possessed by terrorist organizations, the US military continues to deny that they also control such technology.

“Non-lethal” weapons was the cover story in the July 7, 1997 issue of US News and World Report, a major article appeared discussing other exotic weapons being added to military arsenals. This article confirmed many of the assertions made by the authors of the HAARP book more than three years ago.

Technological advances in military systems has created moral, ethical and environmental questions which must be answered. “The need for systems for national and international defense is clear to everyone. However, the development of these new capabilities should not be conducted without significant public discussion,” Begich said. “The United States military does not have a balanced record when in comes to the environment or health issues. The risks in this case may be much greater than the perceived rewards.”

The interest by European parliamentarians should move the debate forward significantly and perhaps lead to the kind of open discussions these new technologies require.

End of Release.Poznámka: Přikládám ještě v originále tiskovku EP o zasedání o HAARPu, tuto mi už Dr. Begich neposlal, ale našel jsem ji na webové stránce EP. více o ní mluvím v článku Evropa, Harfy a Tesla.

THE HAARP PROJECT:
PURE RESEARCH, STAR WARS CONTINUATION OR ENVIRONMENTAL DISASTER?

At a public hearing in Brussels on 5th February, the Committee on Foreign Affairs discussed the HAARP project (the High Frequency Active Auroral Research Programme), which has been developed by the US military, as well as the wider issue of non-lethal weapons. The chair of the Foreign Affairs Committee, Tom SPENCER (EPP, UK), stressed the importance of the hearing in connection with the report to be drawn up by Maj Britt THEORIN (PES, S) on the possible use of military resources in environmental strategies.

Mr SPENCER said that he attached great importance to ensuring that varied - and indeed opposing - viewpoints were aired in the course of any hearing, so that a clear and well-informed picture of the issue could be obtained. It would therefore have been useful, on this occasion, to hear the views of the United States and NATO. However, the NATO Secretary General, after consultations within the Alliance, had told the committee that there was no NATO policy on this matter and that he was therefore unable to send an expert to the hearing. Mr SPENCER had therefore contacted the office of the US Permanent Representative to NATO but it had refused to send anyone to the hearing. Mr SPENCER regarded this as regrettable but noted that, as far as the committee was concerned, the issue would stay on the agenda. It would be ready to listen to their views at any point in the future.