Živel doporučuje:

Recenze připravil Pavel -lithium- Vachtl
Tyto texty byly ve zkrácené verzi publikovány v časopise Živel č. 6


John D.Barrow - Teorie všeho

Hledání nejhlubšího vysvětlení

Věda na konci druhého milénia se nachází v kuriózní situaci: obrovský boom poznatků posledních sta let poprvé v lidských dějinách umožňuje aspoň v principu uvažovat o sjednocené fundamentální "teorii všeho" nebo "téměř všeho", jejíž kontury se začínají vynořovat z mlhy odvěké nevědomosti. Tato teorie všeho nebude pouhou mytologií, jakých zná lidstvo bezpočet, ale bude solidní stavbou přesných a jasných fakt a výroků. Ovšem, abychom nejásali předčasně, opravdový boj teprve začíná, protože odpor přírody a vesmíru se zvětšuje úměrně s přibližováním k samotným základům existence.
Barrow ví, jaká tato teorie musí být, ale z toho plyne zároveň její obtížnost. Předčasné byly snahy A.Einsteina o unitární teorii pole kolem r.1950, protože hlavní objevy v oblasti fyziky elementárních částic byly učiněny až po jeho smrti. A se sjednocením kvantové teorie a teorie gravitace máme problémy dodnes - přestože byla vytvořena jednotná teorie tří ze všech čtyř základních sil přírody /elektromagnetické, silné a slabé/, gravitační síla tomu pro svojí zásadní odlišnost a univerzálnost doposud vzdoruje. Na stopě tomuto problému asi je tzv." teorie superstrun"/částice nejsou body, ale křivkové útvary-struny/, ale ta naráží na nesmírné matematické obtíže, včetně prozatímního nenalezení příslušného matematického aparátu.
Otázka přírodních zákonů souvisí se samotným jejich vznikem a vývojem a tedy - se vznikem a vývojem vesmíru. Kosmologické úvahy a spekulace tudíž zabírají asi polovinu Barrowovy knihy, úchvatné jsou třeba modely vesmíru s "červími děrami". Barrow se dále zabývá základními fyzikálními "konstantami", jako jsou: gravitační k., Planckova k., kosmologická k. a rychlost světla. Dozvíme se cosi o symetriích, jejich chaotickém porušování a o logicko-matematických základech všeho poznání.
To, že matematika je tak mocným a efektivním nástrojem v celých dějinách věd, je mimořádně zvláštní a pozoruhodné: Případná mimozemská civilizace by asi měla také podobnou matematiku jako my - to plyne z toho, že pouze používání univerzálního jazyka, jímž matematika je, poskytuje obrovskou evoluční výhodu živým a myslícím tvorům všude ve vesmíru - ano, matematika je svým způsobem NE-LIDSKÁ, právě proto, že je univerzální.
O vzniku vesmíru Barrow soudí, že pravděpodobně došlo k nějaké chaotické "turbulenci" časoprostoru, z něhož po stabilizaci vznikla nám známá a pozorování přístupná část vesmíru - s galaxiemi, slunci, planetami atd.. V Barrowovi najdete opravdu téměř vše - i úvahy o vzniku umělého života na bázi křemíku a dnešních počítačových platforem...
"Teorie všeho" se liší od minule recenzovaného a pragmatického "Šípu času" Coveneyho a Highfielda především svým filosoficko-panoramatickým pohledem, který dokonce souvisí i s pojmem Stvoření a Stvořitele, ovšem tím Stvořitelem může být nakonec ledaskdo... Barrowova kniha dokonce zabodovala i na hitparádě prodeje knih Mladé Fronty.

(Mladá Fronta 1996)


Steven Weinberg - Snění o finální teorii

Zdálo by se, že tato kniha musí být o tom samém, jako Barrowova "Teorie všeho". Skutečně, Weinberg se dotýká podobných témat, jako jsou kvantová teorie, teorie superstrun a kosmologie.
Avšak jde mu o trochu jinou teorii, hlavně pokud se týče filosofického důrazu. Barrow chce opravdu shrnout "vše" do jednoho obrazu, více spekuluje a odvolává se na logické základy věd. Weinberg naproti tomu směřuje "pouze" k fundamentální struktuře, k základům světa, k elementárním částicím a silám, k tomu, co bezprostředně můžeme pozorovat - čili k přírodní empirii. Jde mu o poznání výchozích rovnic světa, které jsou zodpovědné za vznik struktur vyšších /v tomto smyslu je i teorie chaosu, která popisuje složité jevy kolem nás, fyzicky spojena s naším Newtonovým, tj. makroskopickým světem. Mikroskopický svět ovládá kvantová teorie a "megasvět", kosmos v prvním přiblížení obecná teorie relativity/. Věc, která uchází mnoha lidem, je, že složitost světa kolem nás není projevem složitosti jeho základů, fundamentů, ale toho, že jednoduché zákony se PROJEVUJÍ složitě.
Finální teorie základů v tomto smyslu není "teorií všeho", ale tím, na čem všechno spočívá. Weinberg sám dostal společně s dalšími fyziky Nobelovu cenu za sjednocení elektromagnetických, slabých a do jisté míry i silných interakcí. Tento tzv."standardní model" elementárních částic je důležitým mezistupněm k univerzálnějším a hlubším teoriím, jejich "nízkoenergetickou aproximací". Zde ovšem na další cestě stojíme před propastí, energetickou bariérou, která je daleko větší, než vše, co jsme doposud poznali. Cesta od starořeckých atomistických myslitelů k dnešním superurychlovačům částic je proti tomu směšně snadná. Poněkud komické je, že slibně vypadajících teorií superstrun lze zkonstruovat na tisíce /!!!/. Klíčem k dalšímu postupu jsou v teoretické rovině pojmy jako, symetrie, supersymetrie, kalibrační invariance, supergravitace a Planckova energie, v rovině experimentů pak - vybudování více jak stokrát mocnějších urychlovačů, než jsou dnešní CERN, DESY nebo Fermilab aj..
Weinberg a další odborníci na ultramikrosvět spojovali svéŹ naděje s projektém "Superconducting Super Collideru-SSC" /Supravodivého Superurychlovače/, který však byl z populistických důvodů posléze Kongresem USA zastaven. Dobré jsou i kapitoly: "A co Bůh?", ve které Weinberg uvažuje nad vztahem vědy a náboženství a další kapitoly, kde W. jako scientista par excellence polemizuje s postmodernisty, kteří považují vědu a fyziku za pouhé další libovolné "vyprávění u ohňů". Mám dojem, že mnozí postmodernisté poněkud připomínají Mortenovy oblíbené "humanofašisty" /viz redakční úvodník z Živlu č.3/, pokud chtějí přenášet zásady, platné v oblasti výtvarného umění a estetiky /kde postmodernismus historicky vznikl/ do úplně jiné oblasti, jako je věda, která se navíc svými vlastními silami překotně rozvíjí.
Zajímavým příspěvkem na podobné téma /filosofie kontra fyzika a postmodernismus versus věda/, pokud jde o současnou situaci v Čechách, je doslov našeho předního odborníka na teorii relativity - profesora Jiřího Bičáka.

(nakl. Hynek 1996, doslov Jiří Bičák)


James Gleick - Chaos

Slovo chaos se v posledních letech stalo módním pojmem mezi filosofy, umělci a podobnou čeládkou. V jejich nadšení pro "chaos" lze tušit naději, že tento převrat ve vědě znamená konec "tradiční Newtonovské vědy" a jejího "škrtícího, nelidského determinismu" ve prospěch "svobodné, chaotické imaginace". Nuže, tento názor může vzniknout pouze při pohledu ze značné dálky, při neznalosti fyzikálních a matematických souvislostí TEORIE CHAOSU. Gleick, ač sám není vědec, přesto jako poučený publicista dost dobře tyto souvislosti popisuje a ukládá je do historického kontextu ( Je zajímavé, že samotný vývoj teorie chaosu byl do značné míry chaotický, nyní se však začíná stabilizovat.)
Lidstvo se v průběhu posledních 400 let střetávalo s různými druhy problémů.
  1. Problémy, které bylo možno exaktně formulovat a vyřešit pomocí explicitních přehledných vzorců (tzv. analyticky), byly a jsou doménou matematiky od dob osvícenství. Jsou to hlavně tzv. lineární a některé speciální nelineární rovnice, které popisují nejjednodušší, nejzákladnější přírodní jevy a děje. Pomocí této matematiky, která je v množství případů dobrým přiblížením reality, lze létat do vesmíru, konstruovat mnohá elektronická zařízení, vyrábět mnoho věcí.
  2. Problémy, které nebylo možno ani exaktně formulovat, natož vyřešit, byly a jsou doménou filosofie, náboženství, etiky, umění apod. Odtud plyne větší či menší mlhavost těchto disciplín.
    Zdálo by se, že další oblast problémů už neexistuje, ale kdež!
  3. Problémy, které je možno exaktně formulovat pomocí deterministických (i Newtonovských) rovnic, (jež obsahují i méně než deset písmen) , ale které přesto v principu nelze kompletně analyticky, tj. pomocí vzorců, vyřešit!! Je to většina nelineárních rovnic, které popisují např. vývoj počasí, turbulenci v kapalinách, poměry v ekosystémech, přesnou mechaniku galaxií i naší Sluneční soustavy, činnost tělesných orgánů (mozek, srdce) atd.. Někdy, pokud je nelinearita slabá a tvoří pouze jakousi malou poruchu řešitelného problému, lze spočítat přibližné řešení. Avšak většina systémů projevuje prudkou nestabilitu řešení a citlivost na výchozí stavy, takže jejich řešení je c h a o t i c k é a systematicky pomocí vzorců neřešitelné. Lze je však modelovat (opět přibližně) na počítačích a zde vznikají proslulé fraktálové obrázky s filigránsky vybarvenými "krajkami", protože vlastnosti řešení se liší bod od bodu v jakémkoliv zvětšení. A toto je právě chaos a jeho "mapy", které přesto vykazují tajemné struktury a obrazce, tajemný řád.
Gleickova kniha patří mezi nejpřístupnější svědectví o vývoji moderní vědy, protože se věnuje jevům, které většina z nás intuitivně zná (např. kapající voda z kohoutku). Navíc sleduje obecně lidské peripetie vědců jako byli zakladatelé "teorie chaosu" : Lorenz, Feigenbaum, May, Mandelbrot, Ruelle aj. A co se týče "chaotičnosti" chaosu, kterou tak vzývají humanisté? Myslím, že vznik teorie chaosu byl skutečně velmi intuitivní, poetický až romantický. Leccos z toho přetrvává dodnes, protože od základních prací Edwarda Lorenze uplynulo pouze něco kolem 35 let. Podobné to bylo i se začátkem klasické matematické analýzy - derivace a integrály v pojetí objevitelů Newtona a Leibnize byly také poměrně mlhavé pojmy, které pak pozvolna nabývaly ostřejších, exaktních kontur.
Nyní je vidět, že i "chaos" lze zkoumat metodami z oblastí klasické matematiky, jako je topologie, teorie dynamických systémů, matematická statistika aj..
Je pravda, že fraktální geometrie je cosi nového, ale nové věci v exaktních vědách nejsou žádnou novinkou ( viz neeuklidovské geometrie v minulém století). Chaos teď nabývá stále zřetelnějšího a konkrétnějšího tvaru, a to je dobře. Nebo ne?

( Ando publishing 1996 )