plug-ins
zlatý řez scientistický rozcestník nic :-)
amber.zine
futura
sci-tech
sci-fi
kultura
mimo
plug-ins
interakce
historie
crew
ego
BTW
archiv...
starší čísla...
KDO JSME

Průměrný lidský mozek je vybaven přibližně deseti miliardami neuronů. Tuto obrovskou kapacitu můžeme využívat různě: Můžeme sledovat televizi, číst noviny, hledat na Internetu zajímavé informace. Mozek můžeme stimulovat alkoholem, drogami, nebo můžeme naše tělo pomocí speciálních cviků přinutit produkovat látky, které pozmění způsob, jakým naše smysly vnímají okolní svět. Pokud však nejsou doplněny syntézou, jsou všechny tyto aktivity projevem jediného životního přístupu: konzumenství.

Konzument se vyznačuje několika specifickými znaky.

Konzument snadno podléhá autoritě. Je lhostejné jakou formou k němu autorita promlouvá, zda z televizní obrazovky či tištěným slovem, je lhostejno jaká je validita výroků které autorita uvádí, není důležité, zda tyto výroky mají nějakou vazbu na realitu. Pro konzumenta je důležité jen to, že je pronáší autorita. A najde-li se jiná autorita, která bude schopna konzumenta přesvědčit o své pravdě, konzument nebude váhat ani okamžik a bez ohledu na nějakou vnitřní integritu věcí se překlopí k novému učení. Je lhostejno zda jde o nejlepší prášek na praní, správnou politiku či vědeckou teorii.

Konzument rovněž nepodrobuje vstřebávané informace kritice. Buď se shodují s doktrínou jeho autority, pak je plně akceptuje, nebo nikoliv, pak jsou klasifikovány jako nebezpečné a potíráníhodné.

Konzument tráví celou svou existenci v současnosti. Nezajímá ho minulost, protože ta mu už nemůže přinés žádný prospěch, ignoruje budoucnost, protože ta by mu mohla ukázat kam směřuje jeho konzumenství. Proto se zabývá pouze současností, pouze tím, co může okamžitě spotřebovat, zkonzumovat.

A konečně konzument není schopen sám tvořit. Umí jen reprodukovat myšlenky někoho jiného bez toho, aby do nich vnesl alespoň náznak vlastního názoru.

Opakem konzumenta je tvůrce.

Tvůrce se nevyhýbá žádným zajímavým podmětům nebo novým směrům. Je-li to pro něj přínosné studuje minulost, protože ta umožňuje odhalit některé cyklicky se opakující jevy a souvislosti současného - i budoucího - vývoje. Tvůrce však jde dál než jen k pouhému studiu, které často může sklouznout k zbytečnému biflování jmen, dat a událostí. Tvůrce se snaží odhalit proč se věci dějí tak jak se dějí, a hlavně jak by se mohly odvíjet jinak.

Tvůrce je zaměřen na budoucnoust, chce ji utvářet, a není-li to v jeho silách, pak na ni chce být alespoň připraven jak nejlépe je to jen možné.

Tvůrce se obrací k autoritám jen v případě, kdy není sám schopen přímého ověření nějakých informací. Ale i tehdy se snaží získat více než jeden pohled na věc, chce být informován o alternativách, nesklouzává k slepému následování jediného směru. Tvůrce rovněž zavrhuje apriorně scestné trendy, které se snaží manipulovat s lidmi, odmítá se podřídit diktátu autority, o které je přesvědčen, že je zaměřena jen na svůj prospěch.

Tvůrce se při své činnosti zabývá raději projekty které jsou mu blízké, i když nenesou okamžitý prospěch. Pokud je konfrontován s něčím o čem je na základě vlastního úsudku hluboce přesvědčen, že to není správné, bude proti tomu bojovat přiměřenými prostředky.


Naším cílem je poskytnout prostor všem tvůrcům, kteří o něj projeví zájem. Chceme umožnit lepší kontakt mezi tvůrci, chceme jim nabídnout vzájemnou interakci a možnost konfrontovat své názory s názory jiných. A to nejen prostřednictvím Internetu, ale i v reálném životě, protože osobní kontakt je stále tou nejdůležitější složkou mezilidské komunikace. Naším cílem je potlačovat konzumenství na poli informací, chceme, aby každý náš čtenář reagoval, aby byl zapojen do procesu tvorby.

Jsme zaměřeni na budoucnost, protože budoucnosti se nevyhneme ať už bude jakákoliv. Nestojíme o v tradičních médiích stále dokola omílané blábolení nad naší současnou mizérií, naopak nás zajímají nové úhly pohledu a provokotativní eseje o tom, jak situaci řešit.

Chceme žít v globální vesnici propojené komunikačními kanály s dostatečnou šířkou pásma, ale odmítáme globální Disneyland, protože se domníváme, že globalizace má sloužit lidem k lepší výměně informací, ne k tomu, aby všichni sledovali stejné seriály, pili stejnou kolu a jedli stejné hamburgery.

amber.zine
futura sci-tech sci-fi kultura mimo
Amber Crew