plug-ins
zlatý řez scientistický rozcestník nic :-)
amber.zine
futura
sci-tech
sci-fi
kultura
mimo
plug-ins
interakce
historie
crew
ego
BTW
archiv...
starší čísla...
Rozšiřování lidství
[1/3]
Jiří Brossmann
Problematika propojení stroje a člověka na nějaké vyšší úrovni než umožňují sočasná interfacová zařízení (klávesnice, monitory atp.), je v podstatě dost stará. Dnes její atraktivitu a aktuálnost stimuluje nejen literatura (kyberpunk a SF), ale také prudký zájem výzkumníků, kteří ji díky pokrokům v jiných oblastech začínají považovat za velmi zajímavý a aktuální směr výzkumu.

Hrubozrnné dělení

Motivace k připojování různých umělých zařízení k člověku, nebo jejich úplná implantace do lidského těla, jsou v zásadě tři. Zaprvé jde o medicínské důvody, kdy se snažíme "opravit" některé disfunkce lidského organismu vzniklé buď již při prenatálním vývoji nebo i později během života jedince. Tato součást oblasti našeho zájmu se dnes prudce rozvíjí, a to zejména díky pokračující miniaturizaci a vzniku nových materiálů. V současnosti využívané implantáty jsou funkčně založeny především na bázi křemíku, a jde tedy o jakési implantování víceméně klasických mikročipů přímo do těla. Výzkum je zaměřen různými směry, za všechny uveďme třeba snahu vědců z MIT umožnit vidění slepcům. Zařízení by mělo fungovat přibližně tak, že do oka slepého člověka je impantován čip, který slouží jednak jako zdroj energie (solární články), jednak jako zdroj optické informace a konečně také jako jakýsi převodník mezi získanou informací a optickým nervem pacienta. Pomocí speciálních brýlí má pak být na tento čip laserem vykreslován obraz (snímaný kamerou umístěnou na brýlích), který celé zařízení zároveň napájí. Tato, a další aplikace (jako jsou dnes již téměř běžně používané kochleární implantáty) jsou však jen počátkem celého spektra možností, které v medicíně otevírá šance připojit člověka ke stroji. Kdo ví, třeba budeme jednou díky implantační medicíně s to kompenzovat i tak závažná postižení jako je debilita, či jiné poruchy mozku.

Druhým důvodem proč do sebe vpustit nějakou a priori cizí technologii je rozšiřování našich schopností. V tomto směru jsou v zásadě tři zajímavé oblasti. Jednak jde o rozšiřování schopností smyslové soustavy (např. infračervené a ultrafialové vidění, zvyšování citlivosti ucha, vylepšení čichu atd.). Dále můžeme s vhodným implantátem upravovat funkci našich vnitřních orgánů (třeba posílení výkonnosti svalové soustavy, kontrola a optimalizace funkcí trávící soustavy - populární je na tomto místě zmínit možnost rychlého odbourání ethanolu, nebo řízení srdeční činnosti), což může přinést prodloužení lidského života a snížení náchylnosti k některým chorobám (protože implantát si sám řekne čeho má tělo nedostatek, připadně, připojením k nějakému regeneračnímu zařízení tento nedostatek sám napraví). A konečně implantáty mohou sloužit i k rozvíjení našich mentální schopností, jako jsou paměť, schopnost rychle řešit složité numerické úkoly atp.

A konečně posledním důvodem k impantaci humanowaru (dovolte mi používat tento termín pro jakékoliv zařízení vpravené do záměrně těla s úmyslem nějak pozměnit nebo rozšířit jeho funkci) je vytvoření úplně nových funkcí, kterými zatím naše organismy neoperují. Sem patří nejen často zmiňovaná možnost radiové komunikace (což by ostatně ani dnes už nebyl na jisté primitivní úrovni až takový problém), ale také schopnost pracovat s pro lidi zcela netypickými zdroji energie (tedy odstranění nutnosti jíst v klasickém smyslu toho slova). Odhadování dalších možností by bylo jistě velmi zábavné, nicméně je to zbytečné plácání do vody, protože všechny naše představy budou jistě překonány, až se odpovídající technologie skutečně objeví.

Prozatím tedy řekněme jen tolik, že implantování umělých součástí do lidského organismu může přinést mnoho zajímavých změn (ať již pozitivních, nebo negativních) v chování a vývoji společnosti. A tyto změny nebudou jen tak primitivního stupně, jako že výrobci mobilních telefonů příjdou o práci.

Zamysleme se nyní nad technologickými možnostmi, které jsou k dispizici, uvažujeme-li o připojování umělých zařízení k člověku. Výčet který bude následovat, včetně diskuse výhod a nevýhod jednotlivých eventualit, si rozhodně neklade nároky na úplnost. Z celého rozsahu problému záměrně vybírám pouze technologickou část věci, protože ta je jakýmsi základem, úvodem do věci, a lze z ní dále snadno vycházet při dalších extrapolacích.

Navazování spojení, část 1.: Křemíková evoluce

Časově nám asi nepřilehlejší technologií pro rozšiřování lidství, je klasická invazivní chirurgie. S její pomocí, a také s pomocí některých technik připojování umělých zařízení k buněčným strukturám, jejichž zárodky lze již dnes pozorovat (viz připojování křemíkových sond k neuronům zoumané na Kalifornské univerzitě), budeme s to rozšiřovat člověka o produkty dnes známé technologie.

Dnes známou technologií zde míním zejména různá komunikační zařízení, přídavné paměti nebo aritmeticko-logické jednotky, funkčně založené především na bázi mikročipů a principů s nimi spojenými. Kromě varietních kousků, jako by bylo např. vítězství běžného člověka nad šachovým velmistrem pouhou hrubou výpočetní silou, přináší schopnosti přidané rozšířením i praktické aplikace, jako třeba schopnost bleskově propočítávat výhodnost a výnosnost investicví na burze, nebo implantace medicínského expertního systému lékařům.

Invazivní chirurgie a s ní související typ implantátů sebou, kromě zmiňovaných výhod a vylepšení, nese také několik zřejmých a velmi závažných nevýhod. První a nejmarkantnější je nutnost provést operaci. I kdybychom předpokládali, že medicína přijde s postupy, které umožní snížit riziko neúspěchu a případného poškození jedince při operaci na minimum, a že doba nutná k rekonvalescenci a hojení bude v řádu dnů, místo týdnů a měsíců, jak by tomu bylo v případě současného stavu věci, stále je nutné, aby každý zájemce o implantát nějaký čas pobýval na příslušné klinice. Tím náklady na zavedení implantátu prudce rostou, a představy, že s pomocí chirurgických zásahů bude možné pořídit si implantáty stejně, jako lze dnes pořídit mobilní telefon, jsou, mírně řečeno, optimistické.

amber.zine
futura sci-tech sci-fi kultura mimo
Amber Crew